JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Opuzen

07.12.2022. 

[su_spacer size=”20″]

Na temelju članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj: 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 53. Statuta Dječjeg vrtića Opuzen i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Opuzen o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Opuzen, Klasa:  601-02/22-01-02  , Urbroj: 2117-106-01-22-30  od 29. studenoga 2022. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Opuzen raspisuje

[su_spacer size=”20″]

JAVNI NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Opuzen

jedan (1) izvršitelj/ica – petogodišnji mandat s punim radnim vremenom u Dječjem vrtiću Opuzen, Zagrebačka 3/1, Opuzen

 

Za ravnatelja/icu dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

– završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnome mjestu odgojitelja ili stručnog suradnika u dječjem vrtiću, a koji može biti:

a) sveučilišni diplomski studij ili

b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili

c) specijalistički diplomski stručni studij ili

d) preddiplomski sveučilišni studij za odgojitelja ili

e) stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema odgojitelja u skladu s prijašnjim propisima,

– položen stručni ispit za odgojitelja ili stručnog suradnika, osim ako nemaju obvezu polagati stručni ispit u skladu s člankom 56. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj:. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22),

– najmanje pet godina radnog iskustva u predškolskoj ustanovi na radnome mjestu odgojitelja ili stručnog suradnika.

Na navedeno radno mjesto ne može biti imenovana osoba za čije zasnivanje radnog odnosa postoje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj: 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22).

Ravnatelj/ica se imenuje na mandat od pet godina, a ista osoba može biti ponovno imenovana.

Upravno vijeće pridržava pravo ne odabrati ni jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima/kinjama.

Uz pisanu, vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, potrebno je priložiti:

– životopis;

– dokaz o odgovarajućoj vrsti i razini obrazovanja;

– opisanu viziju, misiju i ciljeve razvoja vrtića za mandatno razdoblje;

– dokaz o državljanstvu;

– dokaz o radnom iskustvu u predškolskoj ustanovi na radnome mjestu odgojitelja ili stručnog suradnika;

– dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz o ispunjavanju uvjeta iz čl. 32. Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“, broj: 133/97 i 4/98);

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22), ne starije od dana objave natječaja;

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi prekršajni postupak sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj: 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), ne starije od dana objave natječaja;

– uvjerenje nadležnog centra za socijalnu skrb, sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj: 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), da osobi nije izrečena mjera za zaštitu dobrobiti djeteta sukladno posebnom propisu, ne starije od dana objave natječaja.

Na javni natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola, sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08 i 69/17).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a kandidat/kinja koji bude izabran/a u obvezi je dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta u izvorniku ili ovjerenom presliku.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju te koja je vlastoručno potpisana.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim/om na natječaj.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima, dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Osoba koja može ostvariti pravo prednosti:

– sukladno čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj: 121/17, 98/19 i 84/21), uz prijavu na natječaj dužna je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Informacije o dokazima potrebnim za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZ A%20ZA%20OSTVA

– sukladno člancima 47. – 50. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj: 84/21), uz prijavu na natječaj dužna je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

– sukladno članku 48.f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj: 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na natječaj dužna je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo takvo pravo te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca;

– sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj: 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na natječaj dužna je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

Natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči i na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Opuzen (http://djecji-vrtic-opuzen.hr) i oglasnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, u zatvorenoj omotnici s naznakom: »Prijava na javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice – ne otvarati«, neposredno ili poštom na adresu: Dječji vrtić Opuzen, Zagrebačka 3/1, 20355 Opuzen.

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine br. 42/18) prijavom na natječaj smatra se da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka iz natječajne dokumentacije, a koja će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

 

O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

 

PREUZMI:

natjecaj-za-ravnatelja-02-12-2022 (.pdf)