Jednostavna nabava – Nabava higijenskog materijala za 2023. godinu Evidencijski broj nabave:  EJN 03/2023

Dječji vrtić Opuzen pokreće postupak jednostavne nabave: Nabava roba – Nabava higijenskog materijala za 2023. godinu –  procijenjena vrijednost nabave 3.000,00 EUR bez PDV-a, Evidencijski broj nabave: EJN 03/2023.

Molimo Vas da nam najkasnije do 08.03.2023. god. do 11:00 sati dostavite potpisanu i ovjerenu Vašu ponudu za predmetnu nabavu .

 

Ponude se dostavljaju isključivo elektroničkim putem  na e-poštu Naručitelja:

 

djecji.vrtic.opuzen@gmail.com

 

sa naznakom:

„Ne otvaraj“ – Nabava higijenskog materijala za 2023. godinu

Evidencijski broj nabave:  EJN 03/2023“

 

Jednostavna nabava Nabava namirnica – meso za potrebe prehrane Evidencijski broj nabave: EJN 05/2023“