Jednostavna nabava –Nabava lož ulja za 2023. godinu Evidencijski broj nabave: EJN 01/2023“

Dječji vrtić Opuzen pokreće postupak jednostavne nabave: Nabava roba – Nabava lož ulja za 2023.
godinu – procijenjena vrijednost nabave 6.000,00 EUR bez PDV-a, Evidencijski broj nabave: EJN
01/2023.
Molimo Vas da nam najkasnije do 13.03.2023. god. do 11:00 sati dostavite potpisanu i ovjerenu Vašu
ponudu za predmetnu nabavu .
Ponude se dostavljaju isključivo elektroničkim putem na e-poštu Naručitelja:

djecji.vrtic.opuzen@gmail.com

sa naznakom: „Ne otvaraj“ – Nabava lož ulja za 2023. godinu
Evidencijski broj nabave: EJN 01/2023“

Jednostavna nabava –Nabava lož ulja za 2023. godinu Evidencijski broj nabave: EJN 01/2023“