Jednostavna nabava – Namazi za sendviče, Sirevi, Mesne konzerve i mesni pripravci – Evidencijski broj nabave: EJN 04/2023

Dječji vrtić Opuzen pokreće postupak jednostavne nabave: Nabava roba – Prehrambeni proizvodi –
Namazi za sendviče, Sirevi, Mesne konzerve i mesni pripravci – procijenjena vrijednost nabave
6.000,00 EUR bez PDV-a, Evidencijski broj nabave: EJN 04/2023.

Molimo Vas da nam najkasnije do 6.03.2023. god. do 11:00 sati dostavite potpisanu i ovjerenu Vašu
ponudu za predmetnu nabavu .
Ponude se dostavljaju isključivo elektroničkim putem na e-poštu Naručitelja: djecji.vrtic.opuzen@gmail.com

sa naznakom:

„Ne otvaraj“ – Prehrambeni proizvodi – Namazi za sendviče, Sirevi, Mesne konzerve i

mesni pripravci Evidencijski broj nabave: EJN 04/2023“

Jednostavna nabava – Namazi za sendviče, Sirevi, Mesne konzerve i mesni pripravci – Evidencijski broj nabave: EJN 04/2023