Jednostavna nabava – voće i povrće za potrebe prehrane – Evidencijski broj nabave: EJN 06/2023

Dječji vrtić Opuzen pokreće postupak jednostavne nabave: Nabava roba – Nabava namirnica – voće i
povrće za potrebe prehrane – procijenjena vrijednost nabave 15.000,00 EUR bez PDV-a, Evidencijski broj nabave: EJN 06/2023.

Molimo Vas da nam najkasnije do 10.03.2023. god. do 11:00 sati dostavite potpisanu i ovjerenu Vašu
ponudu za predmetnu nabavu .

Ponude se dostavljaju isključivo elektroničkim putem na e-poštu Naručitelja:djecji.vrtic.opuzen@gmail.com

sa naznakom:

„Ne otvaraj“ – Nabava namirnica – voće i povrće za potrebe prehrane Evidencijski broj nabave: EJN 06/2023“

 

Jednostavna nabava voće i povrće za potrebe prehrane – Evidencijski broj nabave: EJN 06/2023