Natječaj za prijem u radni odnos za radno mjesto asistent/pomoćnik/ica

14.10.2021. 

[su_spacer size=”20″]

Temeljem čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i članka 50. Statuta Dječjeg vrtića  Opuzen, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Opuzen objavljuje

[su_spacer size=”20″]

N A T J E Č A J
za prijem u radni odnos za radno mjesto

 1. Asistent/pomoćnik/ica u radu s djecom s teškoćama u razvoju na određeno vrijeme (do 30.06.2022.godine), – na pola radnog vremena – 1 izvršitelj

Kandidati moraju  ispunjavati sljedeći uvjet za prijem u radni odnos:

– minimalno srednja stručna sprema četverogodišnja SSS, VŠS ,VSS

Pored navedenog uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijem u radni odnos:

 1. punoljetnost
 2. hrvatsko državljanstvo
 3. zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta -dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostavit će izabrani kandidat po dostavljenoj obavijesti o izboru.
 4. radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke definirane člankom 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19).

Kao dokaz o ispunjavanju uvjeta za prijem u radni odnos kandidati moraju, uz vlastoručno potpisanu prijavu, priložiti sljedeće dokumente:

 • životopis,
 • presliku osobne iskaznice,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (svjedodžba ili potvrda o završenom obrazovanju)
 • dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od dana objave natječaja):
  1. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25. st.2.),
  2. uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25. st.4.)
  3. potvrdu nadležnog Centra za socijalnu skrb da kandidat nema izrečenu mjeru za zaštitu dobrobiti djeteta iz članka 25. stavak 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovan
 • Kandidat ne smije biti roditelj skrbnik niti član obitellji djeteta kojemu se pruža potpora
 • Na natječaj se , pod ravnopravnim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

Preslike dokumenata nije potrebno ovjeravati.

Kandidati koji prema posebnim  propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom Zakonu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje  prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVA

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu sa svim prilozima te koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:

Dječji vrtić „Opuzen“, Opuzen, Zagrebačka 3/1 , s naznakom “za natječaj”

O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata putem mrežne stranice Vrtića.

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića „Opuzen“ dana 15.10.2021

PREUZMI:

Natjecaj-za-prijem-u-radni-odnos-za-radno-mjesto-asistent(.pdf)