NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa 1. ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE – PRIPRAVNIK/CA

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13,98/19,57/22,101/23), članka 50.Statuta Dječjeg vrtića Opuzen i Odluke Upravnog vijeća od 16.11.2023 g. Dječji vrtić Opuzen objavljuje:

 

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa

 

  1. ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE – PRIPRAVNIK/CA – (M/Ž) – kroz mjeru HZZ-a „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“ – 1 izvršitelj/ica, na određeno, puno radno vrijeme – 12 mjeseci.

 

UVJETI  za radno mjesto ODGOJITELJ/ICA – PRIPRAVNIK/ICA:

prema odredbama članka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22,101/23), Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN133/97):

 

  1. Preddiplomski sveučilišni studij, preddiplomski stručni studij, studij kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, diplomski sveučilišni studij, specijalistički diplomski stručni studij za radno mjesto odgojitelja.
  2. zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova

 

PRIJAVA na natječaj mora biti vlastoručno potpisana, sadržavati naznaku radnog mjesta i vrste radnog odnosa za koje se prijavljuje i sljedeće priloge:

  1. Životopis (vlastoručno potpisan)
  2. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika)
  3. Dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
  4. Potvrdu o podacima (o stažu) evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili Elektronički zapis o radno pravnom statusu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – ne starije od dana objave natječaja
  5. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u čl.25. st.1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, 94/13,98/19, 57/22,101/23) – ne starije od dana objave natječaja
  6. Uvjerenje nadležnog prekrašajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak čl. 25. st.4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, 94/13,98/19,57/22,101/23)
  7. Potvrda Centra za socijalnu skrb da nije izrečena mjera obiteljsko pravne zaštite čl.25. st.9. i 10.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je, uz dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja, priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZ A%20ZA%20OSTVA.

 

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu sa svim prilozima te koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

 

Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju poštom se na adresu:

Dječji vrtić Opuzen, Opuzen, Zagrebačka 3/1, s naznakom “za natječaj”

O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata putem mrežne stranice Vrtića.

 

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Opuzen dana 17. 11. 2023. g.

 

*NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa 1. ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE – PRIPRAVNIK/CA