Natječaj za zasnivanje radnog odnosa 14.10.2021.

14.10.2021. 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Opuzen raspisuje

NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

  1. jedan (1) izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom za obavljanje poslova radnog mjesta: ODGOJITELJ/ICA
  2. jedan(1) izvršitelj/ica na određeno vrijeme s punim radnim vremenom za obavljanje poslova radnog mjesta: ODGOJITELJ/ICA
  3. jedan(1) izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme s pola radnog vremena  za obavljanje poslova radnog mjesta: MEDICINSKA SESTRA – ZDRAVSTVENA VODITELJICA

 UVJETI za radno mjesto odgojitelj/ica su:

– prema čl. 24. i čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i Pravilniku   o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97):

– VSS – završen sveučilišni diplomski ili specijalistički studij za odgojitelja predškolske djece

– VŠS – završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece

–  položen stručni ispit

–  zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova

UVJETI za radno mjesto medicinska sestra- zdravstvena voditeljica:

– prema čl. 24. i čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i Pravilniku   o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97):

– VŠS – završen preddiplomski sveučilišni studij  ili stručni  studij sestrinstva

– VSS – završen  sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij sestrinstva

–  zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova

 

PRIJAVA na natječaj mora biti vlastoručno potpisana, sadržavati naznaku radnog mjesta i vrste radnog odnosa za koje se prijavljuje te sljedeće priloge:

  1. Životopis (vlastoručno potpisan)
  2. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika)
  3. Potvrda o položenom stručnom ispitu (preslika)
  4. Dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
  5. Potvrdu o podacima (o stažu) evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili Elektronički zapis o radno pravnom statusu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – ne starije od dana objave natječaja
  6. -Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u čl.25. st.1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, 94/13 i 98/19) – ne starije od dana objave natječaja :

– Uvjerenje nadležnog prekrašajnog suda da se protiv kandidata ne void prekršajni postupak čl. 25. st.4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, 94/13 i 98/19)

– Potvrda Centra za socijalnu skrb da nije izrečena mjera obiteljsko pravne zaštite čl.25. st.9. i 10.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je, uz dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja, priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje  prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVA

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu sa svim prilozima te koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:

Dječji vrtić Opuzen, Opuzen, Zagrebačka 3/1 , s naznakom “za natječaj”

O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata putem mrežne stranice Vrtića.

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Opuzen dana 14.listopada2021.

PREUZMI:

Natjecaj-listopad-2021-odgoijitelj-i-medicinska(.pdf)