Natječaj za zasnivanje radnog odnosa – ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanje („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 ,98/19, 57/22 i 101/23), članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Opuzen  i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Opuzen (KLASA: 112-03/24-01/01, URBROJ: 2117-106-04-24-04) od 18.ožujka 2024. godine Dječji vrtić Opuzen raspisuje

 

NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE

RADNOG ODNOSA

  1. za radno mjesto: ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE – 1 (jedan) izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme –  dok traje potreba (zamjena)

 

 

Uvjeti: za odgojitelje predškolske djece u dječjem vrtiću mogu biti primljene osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 24., članka 25. i članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/97, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23) te Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“ broj 133/97)

 

  • završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu odgojitelja, odnosno preddiplomski sveučilišni studij, preddiplomski stručni studij, studij kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, diplomski sveučilišni studij, specijalistički diplomski stručni studij predškolskog odgoja.

 

Opći uvjeti za prijam na radno mjesto:

– punoljetnost,

– hrvatsko državljanstvo,

– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

 

 

PRIJAVA na natječaj mora biti vlastoručno potpisana, sadržavati naznaku radnog mjesta i vrstu radnog odnosa za    koje se prijavljuje i sljedeće priloge:

 

  1. Životopis (vlastoručno potpisan)
  2. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika)
  3. Dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
  4. Potvrdu o podacima (o stažu) evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili Elektronički zapis o radno pravnom statusu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – ne starije od dana objave natječaja
  5. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u čl. 25. 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, 94/13,98/19, 57/22 i 101/23) – ne starije od dana objave natječaja
  6. Uvjerenje nadležnog prekrašajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak čl. 25. st.4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23 )
  7. Potvrda Hrvatskog zavoda za socijalni rad da protiv kandidata nisu izrečene mjere za zaštitu dobrobiti djeteta čl. 25. st. 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

(NN 10/97,107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23 )

 

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je, uz dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja, priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj

poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZ A%20ZA%20OSTVA

 

 

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih  podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

 

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu sa   svim prilozima te koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se poštom na adresu:

 

Dječji vrtić Opuzen, Opuzen, Zagrebačka 3/1, s naznakom “za natječaj”.

 

O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od osam (8) dana od dana donošenja    odluke o odabiru kandidata putem mrežne stranice Vrtića https://djecji-vrtic-opuzen.hr/.

 

Objavom rezultata natječaja na mrežnoj stranici Vrtića  https://djecji-vrtic-opuzen.hr/

smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

 

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama https://djecji-vrtic-opuzen.hr/ i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim  stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Opuzen dana 26. 03. 2024. g.

 

*Natječaj za zasnivanje radnog odnosa – ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE