Natječaj za radno mjesto – spremačica

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07,

94/13,98/19,57/22,101/23), članka 50.Statuta Dječjeg vrtića Opuzen i Odluke Upravnog vijeća od 23.10.2023 g. Dječji vrtić Opuzen objavljuje

 

NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE

RADNOG ODNOSA

 

  1. jedan (1) izvršitelj/ica na određeno vrijeme, nepuno radno vrijeme, za obavljanje poslova radnog  mjesta: SPREMAČ/ICA.

 

UVJETI za radno mjesto SPREMAČICE:

 

   prema čl. 24. i čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07,  94/13 ,98/19,57/22,101/23) i Pravilniku    o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97):

 

  1. NSS, osnovna škola
  2. Zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova

 

PRIJAVA na natječaj mora biti vlastoručno potpisana, sadržavati naznaku radnog mjesta i vrste radnog odnosa za koje se prijavljuje i sljedeće priloge:

 

  1. Životopis (vlastoručno potpisan)
  2. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika)
  3. Dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
  4. Potvrdu o podacima (o stažu) evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili Elektronički zapis o radno pravnom statusu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – ne starije od dana objave natječaja
  5. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u čl. 25. 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, 94/13,98/19,57/22,101/23) – ne starije od dana objave natječaja
  6. Uvjerenje nadležnog prekrašajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak čl. 25. st.4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, 94/13,98/19, 57/22,101/23 )
  7. Potvrda Centra za socijalnu skrb da nije izrečena mjera obiteljsko pravne zaštite čl.25. 9. i 10.

 

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

 

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je, uz dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja, priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

 

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj

poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZ A%20ZA%20OSTVA

 

 

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih  podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

 

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu sa   svim prilozima te koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se poštom na adresu:

 

Dječji vrtić Opuzen, Opuzen, Zagrebačka 3/1, s naznakom “za natječaj”.

 

 

O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od osam (8) dana od dana donošenja    odluke o odabiru kandidata putem mrežne stranice Vrtića.

 

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje te mrežnim  stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Opuzen

dana 02. 11. 2023. g.

 

*Natječaj za radno mjesto – spremačica