Jednostavna nabava – Nabava namirnica – meso za potrebe prehrane Evidencijski broj nabave: EJN 05/2023“

Dječji vrtić Opuzen pokreće postupak jednostavne nabave: Nabava roba – Nabava namirnica – meso za potrebe prehrane – procijenjena vrijednost nabave 8.000,00 EUR bez PDV-a, Evidencijski broj nabave: EJN 05/2023 .

Molimo Vas da nam najkasnije do 07.03.2023. god. do 11:00 sati dostavite potpisanu i ovjerenu Vašu
ponudu za predmetnu nabavu .
Ponude se dostavljaju isključivo elektroničkim putem na e-poštu Naručitelja:

djecji.vrtic.opuzen@gmail.com

sa naznakom:

„Ne otvaraj“ – Nabava namirnica – meso za potrebe prehraneEvidencijski broj nabave: EJN 05/2023“

 

 

Jednostavna nabava Nabava namirnica – meso za potrebe prehrane Evidencijski broj nabave: EJN 05/2023“